Inloggen  drogisterij, drogist, dendrogist, bevedro, lummen, poetsen, vloer, ramen, deuren, tapijt, marmer, stenen vloer, laminaat, parket, geoliede parket, badkamer, sanitair, kalkaanslagverwijderaar, schimmelvreter, inox, ceramisch vuur, ontvetter, ovenspray, frigo, microwave, ontkalker, afwasmiddel, christalreiniger, geurverdelgers, dweilen, matten, vloermatten, lopers, zeemvellen, aftrekkers, sponsen, schuurspons, badglans, toiletreiniger, ontstopper, vloeibare ontstopper, siccatief, marseille zeep, ossegalzeep, javel, alu, metaalreiniger, natuursteen vloer, ambachtelijke producten, eco-reinigers, pvc-reiniger, stickerverwijderaar, boenwas, vaste boenwas, vloeibare boenwas, auto-shampoo, insect-remover, vernieuwer licht hout, vernieuwer donker hout, aanmaakblokjes, barbecuespray, anti-roet, allesreiniger, citroentjes, kaarsvet, lichaamsverzorging, handcrème, voetencrème, lippenstift, lippenbalsem, zeep, Sun light zeep,Glycerdermine, Solarine, Drup, Crisal, Eres, Fabel, Riem, Starwax, HG, Chemico, Remy, Flipperdoeken, Vinalon, Vileda - px_white  Registreren
Nieuwsbrief
drogisterij, drogist, dendrogist, bevedro, lummen, poetsen, vloer, ramen, deuren, tapijt, marmer, stenen vloer, laminaat, parket, geoliede parket, badkamer, sanitair, kalkaanslagverwijderaar, schimmelvreter, inox, ceramisch vuur, ontvetter, ovenspray, frigo, microwave, ontkalker, afwasmiddel, christalreiniger, geurverdelgers, dweilen, matten, vloermatten, lopers, zeemvellen, aftrekkers, sponsen, schuurspons, badglans, toiletreiniger, ontstopper, vloeibare ontstopper, siccatief, marseille zeep, ossegalzeep, javel, alu, metaalreiniger, natuursteen vloer, ambachtelijke producten, eco-reinigers, pvc-reiniger, stickerverwijderaar, boenwas, vaste boenwas, vloeibare boenwas, auto-shampoo, insect-remover, vernieuwer licht hout, vernieuwer donker hout, aanmaakblokjes, barbecuespray, anti-roet, allesreiniger, citroentjes, kaarsvet, lichaamsverzorging, handcrème, voetencrème, lippenstift, lippenbalsem, zeep, Sun light zeep,Glycerdermine, Solarine, Drup, Crisal, Eres, Fabel, Riem, Starwax, HG, Chemico, Remy, Flipperdoeken, Vinalon, Vileda - paypal drogisterij, drogist, dendrogist, bevedro, lummen, poetsen, vloer, ramen, deuren, tapijt, marmer, stenen vloer, laminaat, parket, geoliede parket, badkamer, sanitair, kalkaanslagverwijderaar, schimmelvreter, inox, ceramisch vuur, ontvetter, ovenspray, frigo, microwave, ontkalker, afwasmiddel, christalreiniger, geurverdelgers, dweilen, matten, vloermatten, lopers, zeemvellen, aftrekkers, sponsen, schuurspons, badglans, toiletreiniger, ontstopper, vloeibare ontstopper, siccatief, marseille zeep, ossegalzeep, javel, alu, metaalreiniger, natuursteen vloer, ambachtelijke producten, eco-reinigers, pvc-reiniger, stickerverwijderaar, boenwas, vaste boenwas, vloeibare boenwas, auto-shampoo, insect-remover, vernieuwer licht hout, vernieuwer donker hout, aanmaakblokjes, barbecuespray, anti-roet, allesreiniger, citroentjes, kaarsvet, lichaamsverzorging, handcrème, voetencrème, lippenstift, lippenbalsem, zeep, Sun light zeep,Glycerdermine, Solarine, Drup, Crisal, Eres, Fabel, Riem, Starwax, HG, Chemico, Remy, Flipperdoeken, Vinalon, Vileda - mastercard drogisterij, drogist, dendrogist, bevedro, lummen, poetsen, vloer, ramen, deuren, tapijt, marmer, stenen vloer, laminaat, parket, geoliede parket, badkamer, sanitair, kalkaanslagverwijderaar, schimmelvreter, inox, ceramisch vuur, ontvetter, ovenspray, frigo, microwave, ontkalker, afwasmiddel, christalreiniger, geurverdelgers, dweilen, matten, vloermatten, lopers, zeemvellen, aftrekkers, sponsen, schuurspons, badglans, toiletreiniger, ontstopper, vloeibare ontstopper, siccatief, marseille zeep, ossegalzeep, javel, alu, metaalreiniger, natuursteen vloer, ambachtelijke producten, eco-reinigers, pvc-reiniger, stickerverwijderaar, boenwas, vaste boenwas, vloeibare boenwas, auto-shampoo, insect-remover, vernieuwer licht hout, vernieuwer donker hout, aanmaakblokjes, barbecuespray, anti-roet, allesreiniger, citroentjes, kaarsvet, lichaamsverzorging, handcrème, voetencrème, lippenstift, lippenbalsem, zeep, Sun light zeep,Glycerdermine, Solarine, Drup, Crisal, Eres, Fabel, Riem, Starwax, HG, Chemico, Remy, Flipperdoeken, Vinalon, Vileda - visa
Gebruiksvoorwaarden
Verkoper

Bevedro (Charlotte Dewaele) heeft haar maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Kanaalweg 3 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0432.866.755 ("Verkoper"). RPR Hasselt.

Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. Bevedro behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van Bevedro en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

Informatie en overeenkomsten

Bevedro besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgend de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, formaat en andere kunnen bij levering verschillen van de foto’s, zoals weergegeven op de website.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
De ontbinding van het contract kan door Bevedro worden nagestreefd in geval van niet naleven door de Koper van zijn essentiële verplichtingen, in geval van collectieve schuldenregeling, opschorting van betaling, beslag op goederen van de Koper.

Levering

Bevedro kan de bestelling enkel verwerken afhankelijk van de beschikbare voorraden.
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper. Bevedro heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten van de Koper.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
Indien er binnen de 14 dagen na levering geen melding wordt gemaakt van een verkeerde levering, is Bevedro gerechtigd de prijs van geleverde goederen aan te rekenen aan de Koper.
De aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door Bevedro bepaald is. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Bevedro tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt Bevedro zich het recht de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons per aangetekend schrijven toe te komen binnen 14 dagen na levering. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit dat bij levering kon worden vastgesteld.
Dit schrijven bevat bovendien een nauwkeurige omschrijving van de klacht. Na die tijd vervalt iedere aanspraak van de Koper terzake, tenzij deze kan aantonen dat het gebrek niet binnen 14 dagen gekend was. In dit geval moet de Koper de klacht per aangetekend schrijven kenbaar maken binnen de 8 dagen na de kennisname van het gebrek, met een nauwkeurige omschrijving van de klacht en met vermelding van het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft gekregen.
Daarnaast moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde dit gebrek tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn lastens de Koper. Bevedro engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits :
a. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per mail, fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
b. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige.

De Koper is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.
De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Koper de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen.
Bevedro is niet verplicht tot vergoeding van rechtstreekse of onrechtstreekse geleden schade, tenzij er sprake is van kwade opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, die binnen de voorwaarden van de tussen partijen geldende overeenkomst ten laste kan gelegd worden van Bevedro, is in elk geval beperkt tot een vergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan maximaal 50% van de door klant gevraagde diensten en goederen.
Bevedro kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de geleverde kwaliteit van de producten. Indien derhalve het bekomen resultaat van het gebruik van de gekochte goederen niet overeenstemt met het gewenste resultaat van de koper, kan dit niet aan Bevedro verweten worden.
Tevens zal de Koper Bevedro integraal vrijwaren tegen alle claims, van welke aard dan ook, die betrekking hebben op de door haar geleverde diensten en goederen. En ten slotte zal de Koper Bevedro integraal vergoeden van elke schade die Bevedro zou lijden door het niet respecteren van de verbintenissen van de koper, aangegaan onder deze algemene voorwaarden.

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Bevedro (Charlotte Dewaele), Kanaalweg 3, 355 Heusden-Zolder, België. Goederen die specifiek voor de Koper besteld, gemaakt, ontworpen zijn, of die snel kunnen bederven, of beschadigd zijn, worden niet teruggenomen. De Koper kan zich derhalve niet beroepen op het verzakingsbeding. Indien een promotionele actie aangeeft dat de termijn van dit verzakingsbeding uitgebreid wordt, gelden de termijnen die in deze promotionele actie vermeld staan.

Overmacht

Toeval of overmacht geeft Bevedro het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bevedro is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transportstakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De prijzen zijn exclusief leveringskosten, deze worden duidelijk apart aan de Koper meegedeeld. Bevedro houdt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te Kanaalweg 3, 3550 Heusden-Zolder, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.
In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn te belope van 10% van de openstaande bedragen met een minimum van 25 euro en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten.
De aanvaarding van betalingstermijnen door Bevedro brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierboven vermelde intresten en vergoedingen.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart (zelfstandig of via PayPal) wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Bevedro is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Bevedro behoud zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande eerdere aangegane overeenkomsten en onverminderd enig ander echt dat Bevedro kan laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van vanwege Bevedro om later op deze tekortkoming te beroepen.
Persoonsgegevens
Door te bestellen via internet op een website van Bevedro, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Bevedro zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft ten alle tijden het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mails, back-ups,…).

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als deze die nietig werd verklaard.

Toepasselijk recht

Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van de koopovereenkomst behoren uitdrukkelijk en uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt. De verkoper behoudt zich het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de Koper.

Laatste wijziging : 01/02/2017